Menu

Bảng giá mua vĩnh viễn

  • HTsoft BizMan

  • 9triệu

   Phần mềm quản lý bán hàng

  • 1 đến 5 licenses
  • Kết nối qua LAN/WAN/Internet/VPN
  • Tùy chọn thêm chức năng add-ins
  • Có thể mở thêm chi nhánh
  • Chi tiết
  • HTsoft SalePro

  • 7triệu

   Phần mềm bán hàng cơ bản

  • 1 đến 5 licenses
  • Kết nối trong mạng LAN
  • Không hỗ trợ thêm chức năng
  • 1 Chi nhánh
  • Chi tiết
  • HTsoft Inventory

  • 5triệu

   Phần mềm quản lý kho 

  • 1 đến 4 licenses
  • Kết nối trong mạng LAN
  • Không hỗ trợ thêm chức năng
  • 1 Chi nhánh
  • Chi tiết
  • HTsoft Advanced

  • Call

   Phần mềm quản lý tổng thể 

  • n licenses
  • Kết nối qua LAN/WAN/Internet/VPN
  • Tùy chọn chức năng gói chuẩn
  • Có thể mở thêm chi nhánh
  • Chi tiết