HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIÁ THEO NHÓM KHÁCH HÀNG 10 MỨC GIÁ

I.       Mục đích

Thiết lập giá bán cho từng nhóm đối tượng khách hàng(tối đa cho 10 nhóm khách hàng). Khách hàng thuộc nhóm nào sẽ được hưởng giá của nhóm khách hàng đó (không phân biệt đang bán trên Hóa đơn bán buôn hay Hóa đơn bán lẻ).

Cho phép cập nhật giá nhanh của nhiều nhóm khách hàng 1 lần trên cùng một giao diện.

II.    Hướng dẫn sử dụng

1.    Phân quyền

-          User cần được phân quyền: Khách hàng, Nhóm khách hàng, Tính giá bán

2.    Cấu hình

-          Khai báo nhóm khách hàng và gán bảng giá: 

o   Vào menu Cấu hình à Khách hàng và nhà cung cấp: kích thêm mới hoặc kích sửa một khách hàng cũ, chọn biểu tượng kính lúp để xem và quản lý nhóm khách hàng

o   Giao diện danh mục nhóm khách hàng:

-          Để chọn nhóm giá ta kích vào một nhóm khách hàng sau đó kích Sửa à hiển thị giao diện sửa nhóm khách hàng, ta chọn nhóm giá bán mà nhóm khách hàng này được hưởng sau đó Ghi lại.

3.    Tính giá bán cho các nhóm khách hàng

-          Vào menu Bán hàng à Tính giá bán

-          Giao diện Tính giá bán như sau: Tại đây sẽ hiển thị toàn bộ mặt hàng có trong hệ thống

-          Các cách tính giá:

Cách 1:  Chọn và tính giá trên phần mềm

-          B1: Chọn mặt hàng để tính giá bằng cách sau:

Chọn các mặt hàng theo nhóm hàng bằng cách tích vào cây nhóm hàng để hiển thị các mặt hàng hoặc lọc theo các tiêu chí đầu cột hoặc tích nút để tìm mặt hàng à sau đó tích chọn các mặt hàng muốn tính giá và chọn các nút chức năng để thêm tất cả hoặc 1 mặt hàng.

-          B2: Chọn phương thức tính giá :

o   Đầu tiên ta chọn giá cần tính(giá sẽ tính lại) và dựa trên giá (dựa trên giá để tính ra giá mới) sau đó chọn phương thức để tính giá.

o   Cột tỉ suất lợi nhuận: Giá mới sẽ được tính bằng  giá trị của loại giá đã chọn tại Dựa trên giánhân với cột tỉ suất lợi nhuận của mặt hàng.

o   Tỉ lệ: Giá mới sẽ được tính bằng  giá trị của loại giá đã chọn tại Dựa trên giácộng thêm với số phần trăm nhập vào tại ô “Tỉ lệ”.  Để giảm theo tỉ  lệ thì nhập dấu – trước tỉ lệ nhập vào tại ô “Tỉ lệ”.  .

o   Số tiền: Giá mới sẽ được tính bằng  giá trị của loại giá đã chọn tại Dựa trên giácộng thêm với số số tiền nhập vào tại ô “Số tiền”. Để giảm theo số tiền thì nhập dấu – trước số tiền nhập vào tại ô “Số tiền”..

-          B3: Nhấn “Tính giá bán” sau đó nhấn Ghi để lưu lại kết quả hoặc tiếp tục chọn loại giá khác để tính.

Cách 2:  Import bảng giá từ file Excel

-          B1: Tạo mẫu nhập liệu: Kích nút  để tạo mẫu file excel nhập liệu.

-          B2: Mở file mẫu vừa tạo và nhập danh sách mặt hàng đơn vị tính và các mức giá cho mặt hàng với đơn vị tính tương tứng đó. Sau đó lưu lại.

-          B3:  Kích nút ba chấm để tìm vào chọn file excel vừa lập để import bảng giá vào phần mềm.

 

-          Toàn bộ danh sách mặt hàng từ file excel sẽ được hiển thị trong danh sách các mặt hàng được chọn để tính giá.

-          Nhấn Ghi  lại để ghi nhận lại bảng giá vừa import vào.

4.    Bán hàng

Lưu ý khi bán hàng:

-          B1: Chọn khách hàng trước trên hóa đơn bán buôn/bán lẻ: chọn khách hàng sẽ giúp hệ thống xác định và lấy chính xác loại giá mà khách hàng này được hưởng khi chọn mặt hàng ở bước tiếp theo.

Đối với trường hợp không chọn khách hàng trước thì hệ thống sẽ mặc định lấy giá bán buôn trên hóa đơn bán buôn và lấy giá bán lẻ trên hóa đơn bán lẻ.

-          B2: Chọn mặt hàng: chọn mặt hàng sau khi đã chọn khách hàng, hệ thống sẽ lấy đúng loại giá đã cấu hình cho nhóm khách hàng mà khách hàng này được gán.

o   Sau khi đã chọn mặt hàng mà thay đổi khách hàng thì giá của mặt hàng sẽ không thay đổi theo mà cần phải nhập lại danh sách mặt hàng để cập nhật lại giá.