Mục đích:

Ghi nhận chi phí và doanh thu ước tính cho mặt hàng khi nhập kho.

 Có thể phân bổ chi phí/ doanh thu ước tính cho tất cả các mặt hàng  trong phiếu nhập theo % hoặc số tiền (trường hợp các mặt hàng chịu chung một loại chi phí hoặc đều được hưởng doanh thu ước tính theo tỉ lệ hoặc số tiền nhất định), hoặc cho từng mã hàng trong phiếu nhập (trường hợp có mã hàng nhập đươc hưởng doanh thu ước tính hoặc chịu khoản chi phí này còn mặt hàng khác thì không)

Qua đó, doanh nghiệp tính được giá vốn net của các mặt hàng và là cơ sở để doanh nghiệp tính giá bán cho khách hàng hoặc phục vụ mục đích tính giá vốn bình quân, lên báo cáo lợi nhuận theo giá net đó.

Ngoài ra, có thể lên báo cáo để so sánh các khoản doanh thu là các khoản chiết khấu, thưởng doanh số hay các khoản hỗ trợ giá mà công ty đã ghi nhận (đã ước tính) với các khoản thực tế doanh nghiệp thu về.

Hướng dẫn sử dụng:

Kể từ đây đến hết tài liệu này, chúng tôi quy ước  chỗ nào ghi được Chi phí thì cũng có thể ghi được Doanh thu ước tính và Chi phí ghi số dương, Doanh thu ước tính sẽ ghi số âm (phần trăm âm, hoặc số tiền âm).

1.      Vào menu Mua hàng => lập 1 phiếu nhập kho. 


2.      Sau khi chọn mã hàng cần nhập, Click vào ô Giá cost, Giao diện nhâp chi phí sẽ hiển thị ra

      Chọn mã hàng để nhập chi phí (Có thể chọn nhiều mã chi phí)


 

3.      Sau khi chọn mã chi phí, giao diện phân bổ chi phí xuất hiện


 

 

Có các options cho người dùng lựa chọn như sau:

3.1  Phạm vi phân bổ chi phí => Cho cả hóa đơn:

3.1.1    Phân bổ theo phần trăm: Áp dụng trong trường hợp chi phí được tính dựa trên % đơn giá hàng nhập. Công thức  này được áp dụng cho tất cả các mã hàng trên phiếu nhập kho.

Ví dụ: Mỗi mặt hàng trên phiếu nhập chịu thêm 10% phí vận chuyển.

Các bước thực hiện như sau:

-                     Nhập % chi phí 


Sau khi chọn đồng ý hệ thống tự động tính toán để được kết quả như sau:


 

Sau khi chọn đồng ý hệ thống tự động tính toán để được kết quả như sau:


 

Cột chi phí (%) là % chi phí đã nhập trên form Phân bổ chi phí. Căn cứ vào đó, hệ thống tính toán ra tổng chi phí và chi phí % theo công thức:

 Tổng chi phí ($)=Chi phí (%)* Đơn gía nhập * Sl nhập

Chi phí đơn vị ($) = Chi phí (%) * Đơn giá nhập

Nhấn trở về, hệ thống tự động tính toán ra giá cost


 

3.1.2 Phân bổ theo số tiền (Cho cả hóa đơn): Áp dụng trong trường hợp có số tiền tổng chi phí và muốn chia cho tất các mặt hàng một cách bình đẳng nhất dựa trên số tiền chi ra để mua các mã hàng đó

3.1.2.1. Các mặt hàng trong cùng một phiếu nhập được phân bổ theo các khoản  chi phí.

Các bước ghi nhận như sau:

-         Chọn mã chi phí/ doanh thu ước tính, chọn các option như hình bên dưới và nhập số tiền chi phí/ doanh thu ước tính.


 

Sau khi chọn đồng ý, hệ thống hiển thị thông tin như sau:


 

 

Trong đó: 

Chi phí (%)=(Tổng chi phí/Tổng tiền phiếu nhập kho)*100 (%)

Từ đó tính ra Chi phí ($) và Chi phí đơn vị ($) theo Chi phí (%)

Sau khi chọn Trở về, hệ thống hiển thị giá cost như sau: 


 

 

3.1.2.2  Mỗi dòng hàng trong phiếu nhập đều có chi phí giống nhau

Các bước ghi nhận như sau:

Chọn mã hàng chi phí, chọn các option như hình bên dưới

Sau khi nhập số tiền và chọn đồng ý, hệ thống hiển thị bảng nhập chi phí và doanh thu ước tính như sau:

Chi phí đơn vị($): là số tiền vừa nhập trên form Phân bổ chi phí

Tổng chi phí($): Chi phí đơn vị($) * số lượng nhập

Chi phí(%) = Chi phí đơn vị($)/Đơn giá nhập($)

Sau khi chọn trở về, kết quả như sau:


 

3.2             Phạm vi phân bổ cho từng dòng hàng trong phiếu nhập: Thường áp dụng trong trường hợp cùng 1 phiếu nhập kho, có những mặt hàng được hỗ trợ giá hay chịu chi phí, có mặt hàng không.

3.2.1 . Chi phí được tính theo % đơn giá nhập.

Các bước ghi nhận như sau:

-         Chọn mã chi phí, lựa chọn các option như bên dưới. Nhập % chi phí. 


Sau khi chọn đồng ý, hệ thống hiển thị form nhập chi phí như sau:


Chi phí(%): là chi phí vừa nhập trên form Phân bổ chi phí và áp cho mã hiện hành.

Từ đó hệ thống tính toán:

 Chi phí đơn vị($) = Chi phí(%) * Đơn giá nhập

Tổng chi phí($) = chi phí đơn vị ($)*số lượng nhập

Sau khi chọn trở về, hệ thống hiển thị kết qua như sau:


Thao tác tương tự cho các dòng hàng còn lại.

3.2.2 Chi phí của mỗi dòng hàng là 1 số tiền cụ thể

Các bước ghi nhận như sau:

-         Chọn mã chi phí và các option như hình dưới đây:


Sau khi chọn đồng ý, hệ thống hiển thị bảng nhập chi phí như sau:


Chi phí đơn vị($) là số tiền vừa nhập trên form Phân bổ chi phí.

Tổng chi phí($) = Chi phí đơn vị($) * số lượng nhập

Chi phí(%) = Chi phí đơn vị($)/Đơn giá nhập

Sau khi chọn trở về, hệ thống hiên thị kết quả như sau:


4.      Tính lại chi phí trong trường hợp có sự thay đổi về số lượng hoặc đơn giá các mặt hàng nhập kho.

Phiếu nhập trước khi thay đổi


Trước khi Tính lại giá cost


Thay đổi số lượng trên phiếu nhập


Để tính lại doanh thu và chi phí ước tính, Chọn Tính lại chi phí


Có 3 lựa chọn để tính lại doanh thu và chi phí ước tính

- Dựa trên tỉ lệ chi phí: Số liệu trong cột Chi phí đơn vị(%) được giữ nguyên và là cơ sở để tính lại Chi phí đơn vị ($) Tổng chi phí ($).

- Dựa trên chi phí đơn vị: Số liệu trong cột Chi phí đơn vị ($) được giữ nguyên và là cơ sở để tính lại Chi phí đơn vị (%) Tổng chi phí ($)

- Dựa trên Tổng chi phí: Số liệu trong cột Tổng chi phí ($) được giữ nguyên và là cơ sở để tính lại Chi phí đơn vị(%) Chi phí đơn vị ($)

Ví dụ tính lại chi phí/ doanh thu ước tính dựa vào tổng chi phí: 

 

Kết quả sau khi tính lại như sau: 

 

Cuối tháng, kế toán có thể tính giá vốn bình quân theo giá cost đó để áp lên các báo cáo bán hàng, lợi nhuận.

 

Công thức lợi nhuận tính như sau: Doanh thu – Tổng vốn (dựa trên giá cost).

 

Xem báo cáo:

Truy cập menu Addins => BC_TK => Báo cáo chi phí và doanh thu ước tính.

Báo cáo liệt kê toàn bộ các chi phí được ghi nhận trên các phiếu nhập, doanh thu ước tính tổng hợp.