Chào HTSOFT, mình đang muốn xuất hàng hủy đi thì phải làm thế nào?