Trường hợp nhập hàng nhưng đang trên đường vận chuyển mà chưa vào kho, phần mềm quản lý kho HTsoft có thể phân biệt và kiểm soát được không? thao tác như thế nào trong phần mềm?