1.      Mục đích:

Đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng cho thu ngân thanh toán khi bán các mặt hàng có sử dụng cân điện tử, đặc biệt thường dùng trong các siêu thị hoặc các cửa hàng thực phẩm sạch.

2.      Hướng dẫn sử dụng

-         Cấu trúc của mã vạch tích hợp cấu hình in từ cân điện tử như sau:

Đầu mã cân_Mã hàng_Khối lượng_[Số check sum]

Trong đó:

Đầu mã cân:  mặc định để là 26 giống như siêu thị bigC và có thể thay đổi.

Mã hàng: Mã hàng được khai báo trong phần mềm và cân điện tử, thường để 5 ký tự (HTsoft BizMan cho phép cấu hình nhiều hơn hoặc ít hơn 5 ký tự).

 Khối lượng: Khối lượng tính theo gam.

[Số check sum]: Có thể có hoặc không tùy thuộc vào cấu hình trên cân điện tử.

Giả sử mã hàng được khai báo trong hệ thống là 10001 như sau:


Sau khi cân và in mã vạch trên cân điện tử, mã vạch hiển thị dãy số sau: 2610001005003

Trong đó:

26: là đầu mã cân

10001: Mã hàng

00500: Khối lượng tính 500 gam (0.5 kg).

3: Số checksum

Khi bán hàng, tít mã vạch trên Hóa đơn bán lẻ, hệ thống tự phân tích, hiển thị mã hàng và khối lượng như sau:

Thu ngân thu tiền in bill cho khách hàng.