1.  Mục đích:

Trong trường hợp bán hàng cho khách hàng (khách buôn và khách lẻ), khách hàng muốn trả lại hàng. Doanh nghiệp dùng chức năng Hàng bán trả lại để nhận lại hàng và có thể lựa chọn trả lại tiền cho khách hàng hoặc đối trừ với phiếu xuất.

2.    Phân quyền:

 

-       Đối tượng sử dụng: hàng bán trả lại thường phát sinh trong quá trình bán hàng nên nhân viên bán hàng là người trực tiếp thao tác trên phần mềm

-       Để sử dụng chức năng này nhóm user cần được phân quyền mã chức năng

            BH2: Hàng bán trả lại

 

3.    Hướng dẫn sử dụng:

Người dùng đăng nhập vào phần mềm  chọn chức năng bán hàng/ hàng bán trả lại. Để thực hiện quy trình này, chi tiết thao tác được minh họa theo hình bên dưới


Sau khi chọn other/nhập trả từ phiếu xuất ta cần chọn mặt hàng đã xuất để nhập trả 


Sẽ phát sinh 2 trường hợp:

TH1: Khách trả lại hàng và trả lại khách này tiền

TH2: Khách trả lại hàng và muốn đối trừ với hóa đơn bán hàng chưa thanh toán khác

3.1. TH1: Khách trả lại hàng và trả lại tiền cho khách đó

 Sau khi thực hiện hàng bán trả lại xong (Hình 1) thì tiến hành Ghi lại và click Trả tiền NCC 


Sau đó tiến hành trả lại tiền cho khách hàng này và ghi lại


Lưu ý: bạn cần click vào ô ẩn/ không còn pending (không muốn cấn trừ tổng tiền TT (VND) với chi tiết thanh toán, hoặc đã cấn trừ hết)

3.2. TH2: Khách trả lại hàng và cấn trừ với hóa đơn bán hàng chưa thanh toán khác

Khi khách trả lại hàng và muốn cấn trừ với các khoản nợ treo thì sau khi thực hiện hàng bán trả lại xong (Hình 1) ta click vào chức năng đối trừ phiếu xuất


Sau đó chọn phiếu muốn đối trừ


Lưu ý: Số tiền trên phiếu hàng bán trả lại cần bằng số tiền đối trừ trong phiếu xuất

(Có thể đối trừ phiếu nhập trả với nhiều phiếu xuất)