1.      Mục đích
Ngoài việc check số dư tài khoản ngân hàng theo từng chi nhánh để theo dõi tài chính độc lập, phần mềm còn hỗ trợ người quản lý, kế toán check được chi tiết thu chi và tổng tiền của 1 tài khoản ngân hàng.

2.      Hướng dẫn sử dụng
Bước 1: Truy cập menu Quỹ và Ngân hàng => Sổ ngân hàng

Bước 2: Giao diện Tổng hợp sổ ngân hàng hiển thị, chọn tab Xem theo từng tài khoản, Chọn khoảng thời gian tìm kiếm, Chọn tài khoản ngân hàng cần xem sau đó kích Đồng ý


Bước 3: Giao diện báo cáo sổ quỹ sẽ hiển thị như sau: