Mục đích: Xuất ra file excel bảng giá của các mặt hàng thiết lập trong mục Quản lý giá

Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Thu nhỏ thanh banner phía trên để hiển thị giao diện xuất ra file excel

          

 Bước 2: Chọn Xuất mặt hàng hiện có / Xuất mặt hàng được chọn để tính giá