Tôi dùng phần mềm Htsoft BizMan của các bạn thì có vấn đề thế này nhé, khi tôi xem trước khi in các báo cáo thì có thông báo lỗi :" Could not load file or assembly 'CrystalDecisions.Windows.Forms,Version=10.2.3600.0,Culture=neutral,...." Tôi khắc phục lỗi này bằng cách nào.