Chào các bạn, khi tôi in mã vạch trên máy winxp thì bị báo lỗi này: 'The type initializer for 'DevExpress.XtraReports.UI.XtraReport' threw an exception', rồi bị thoát ra khỏi phần mềm. Trong khi đó vẫn in ra trên các máy tính khác bình thường. Các bạn xem giúp tôi lỗi này nhé.