Tôi mới cài thêm phần mềm trên 1 số máy trạm, khi điền thông tin server máy chủ cloud và ghi lại thì hệ thống báo như sau: "Unable to generate a temporary class (result=1) error CS0016: Could not write to output file ' C:\User\Administrator\AppData\Local\temp\... ' Access is denied" Mong HTsoft trợ giúp