Trong form "Thêm khách hàng" có rất nhiều trường thông tin rất hay, ngoài các thông tin liên quan tới khách hàng này còn có giới han nợ, giới hạn ngày nợ, giới hạn phiếu nợ, mức chiết khấu,..., hay người quản lý, chi nhánh quản lý, thuộc kênh khách hàng nào...

Ngoài ra, khi chọn kiểu Khách hàng vừa là nhà cung cấp vừa là khách hàng --> Giúp cho việc thống kê báo cáo rất thuận lợi, tự động thực hiện đối trừ công nợ, đối chiếu công nợ trên một bản báo cáo...

Nhưng phía dưới có một dấu tích "Theo dõi": Dấu tích này có ý nghĩa gì? ( Trong form "Thêm kho" và form "Thêm nhân viên" cũng có)

( Tôi đang sử dụng demo gói phần mềm quản lý kinh doanh và bán hàng BizMan)