Để convert dữ liệu kiểu number sang dữ liệu kiểu text ta mở file excel  và làm như sau:

Cứ tiếp tục bấm Next cho đến khi thấy giao diện cuối cùng như sau:

Sau khi bấm Finish thì tất cả định dạng kiểu number đã được chuyển sang định dạng kiểu text ở cột Mã hàng

Phần mềm bán hàng