Tình huống phát sinh:

  •   Khi trả lại hàng nhà cung cấp mà chưa trả tiền.
  • Khi trả lại hàng nhà cung cấp mà đã trả một phần tiền.
  •   Khi trả lại hàng nhà cung cấp nhưng đã trả toàn bộ số tiền.

Giải pháp xử lý (Áp dụng cho trường hợp khi trả lại hàng nhà cung cấp trên một hoặc nhiều phiếu nhập):

Trường hợp 1: Khi trả lại hàng nhà cung cấp mà chưa trả tiền:

Ta lập một phiếu Hàng mua trả lại, trên vùng Đối trừ phiếu xuất của phiếu đó chọn đúng số phiếu nhập đã nhập hàng của nhà cung cấp đó. Như vậy, hệ thống sẽ không phát sinh 2 phiếu thu và chi ảo bởi thực tế chưa phát sinh giao dịch nào bằng tiền thật.

Trường hợp 2: Khi trả lại hàng nhà cung cấp mà đã trả một phần tiền

Thực hiện giống như trường hợp 1, nhưng sau đó viết một phiếu thu trong [Quỹ\Phiếu thu] để lấy lại số tiền đã trả nhà cung cấp khi mua hàng.

Trường hợp 3: Khi trả lại hàng nhà cung cấp nhưng đã trả toàn bộ số tiền

Lập một phiếu Hàng mua trả lại để trả lại hàng, nhưng không chọn cấn trừ(vì đã trả tiền nhà cung cấp rồi), và sau đó viết một phiếu thu trong [Quỹ\Phiếu thu] để thu lại số tiền đã trả nhà cung cấp khi mua hàng (hoặc số tiền nhỏ hơn do định giá lại gía trị hàng hóa khi trả lại hàng).