HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  LÔ, DATE

Mục đích: Chức năng quản lý lô, date (hạn sử dụng) dùng để quản lý mặt hàng theo lô, và theo dõi hạn sử dụng tương ứng của mặt hàng trong kho theo lô đó.

Thông tin này được thể hiện qua các báo cáo: thẻ  kho chi tiết,  báo cáo xuất nhập tồn theo lô, báo cáo xuất nhập tồn theo lô và kho


1.      QUY TRÌNH MUA HÀNG

a.      Phiếu nhập kho

Trong module MUA HÀNG, người dùng tạo mới phiếu nhập kho và điền đầy đủ thông tin hai trường Lô, Exp Date. Sau khi hoàn tất tiến hành ghi lại

 

 

b.      Hàng mua trả lại

Sau khi tạo phiếu nhập kho, nếu có phát sinh hàng mua trả lại, vào module MUA HÀNG, thêm mới phiếu hàng mua trả lại

 

 

-          Nếu muốn cấn trừ với phiếu nhập khác đang treo nợ thì click vào ô “đối trừ phiếu nhập”

 

 

2.      QUY TRÌNH BÁN HÀNG

a.      Phiếu xuất kho

Trong module BÁN HÀNG, tạo mới hóa đơn bán buôn. Chức năng này cho phép người dùng có thể chọn lô để xuất hàng và  thông tin EXP DATE tương ứng của lô đó, trong trường hợp EXP DATE thay đổi thì cần nhập bằng tay vào phiếu xuất.

Lưu ý: Hóa đơn bán lẻ cũng tương tự như thao tác với hóa đơn bán buôn nhưng user cần điền bằng tay số lô tại mỗi hóa đơn xuất bán

 

  

b.      Hàng bán trả lại

Tại module BÁN HÀNG, thêm mới phiếu hàng bán trả lại tương tự như hàng mua trả lại

 

Sau đó tiến hành đối trừ với phiếu xuất (nếu có) và ghi lại

 

CÁC BÁO CÁO

1.      Báo cáo thẻ kho chi tiết

Quản lý toàn bộ các giao dịch liên quan đến 1 mặt hàng với số lô và hạn sử dụng tương ứng.   Truy cập theo đường dẫn sau để xem báo cáo:  MUA HÀNG  =>  BC_TK  =>  Thẻ kho chi tiết

 

 

2.            Báo cáo xuất nhập tồn theo lô

Báo cáo xuất nhập tồn theo lô cho biết số lượng tồn đầu, nhập, xuất, tồn cuối với số lô và date tương ứng với mã hàng trong khoảng thời gian tìm kiếm. Để xem báo cáo này, vào module ADD-INS   =>  BC_TK  => Báo cáo xuất nhập tồn theo lô

 

3.            Báo cáo xuất nhập tồn theo lô và kho

Báo cáo xuất nhập tồn theo lô và kho cho biết số lượng tồn đầu, nhập, xuất, tồn cuối với số lô của hàng hóa theo chi nhánh, kho trong khoảng thời gian tìm kiếm. Để xem báo cáo này vào ADD-INS   =>  BC_TK  =>  báo cáo xuất nhập tồn theo lô và kho