Báo cáo hết hàng theo ngưỡng

1.    Mục đích

Chức năng này cho phép khai báo số lượng tồn tối thiểu của mặt hàng để khi lượng hàng tồn kho thấp hơn hoặc bằng ngưỡng này thì sẽ được báo cáo trong báo cáo hết hàng theo ngưỡng.

Căn cứ vào báo cáo này mà người dùng có thể đưa ra quyết định có nhập thêm hàng hay không.

 

2.    Phân quyền

Thường thì chức năng này sẽ được phân quyền cho user thuộc nhóm kho, nhóm kế toán 

 

3.    Cấu hình

Tại module Cấu hình/ Mặt hàng: Khai báo số lượng Min cho mặt hàng, giao diện như sau:

4.    Báo cáo

Tại module Mua hàng/ BC_TK: Kích chọn báo cáo hết hàng, chọn tab: Hết hàng theo ngưỡng:

Giao diện báo cáo hết hàng theo ngưỡng như sau:

Lưu ý: Báo cáo hết hàng theo ngưỡng có thể được quản lý trên từng kho hoặc trên cả chi nhánh.