IMPORT TỒN ĐẦU CÔNG NỢ PHẢI THU, TỒN ĐẦU CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

1. Mục đích:

Chức năng này cho phép import nhanh tồn đầu công nợ phải thu với khách hàng và tồn đầu công nợ phải trả đối với nhà cung cấp, thông thường chức năng này được sử dụng khi mới bắt đầu sử dụng phần mềm mà vẫn muốn quản lý công nợ cũ đối với khách hàng và nhà cung cấp.

Trong trường hợp đã phát sinh công nợ trước đó thì sau khi import tồn đầu công nợ phải thu phải trả thì công nợ sẽ được cộng dồn.

2. Hướng dẫn sử dụng:

 -          Vào menu ADD-INS, chọn chức năng import tồn đầu công nợ phải thu/ tồn đầu công nợ phải trả và tiến hành tạo mẫu nhập liệu bằng excel

 

-          Cần điền đầy đủ các thông tin khách hàng: Mã khách hàng, tên khách hàng, tổng tiền (VND) theo form bên dưới

 

-          Sau khi khai báo xong trong file excel chúng ta import trở lại vào phần mềm và click vào nút GHI để hoàn tất quá trình khai báo tồn đầu công nợ phải thu

Sau khi thực hiện import tồn đầu công nợ phải thu vào thì sẽ phát sinh ra phiếu hóa đơn bán buôn tương ứng để ghi công nợ khách hàng như ví dụ trong hình:

Sau này vẫn tiến hành thu tiền khách hàng để giảm trừ công nợ như bình thường.

Trường hợp muốn import tồn đầu công nợ phải trả làm tương tự như import tồn đầu công nợ phải thu

Chú ý: Chỉ sử dụng form này để import công nợ phải thu/phải trả khi bắt đầu sử dụng phần mềm. Nếu muốn import lại số dư công nợ phải thu/phải trả thì trước tiên cần xóa toàn bộ dữ liệu của lần import trước đó