Tôi đang dùng phần mềm quản lý bán hàng BizMan, khi thực hiện kiểm kê kho thì thấy có một số mặt hàng bị lệch thừa. Bây giờ tôi không muốn xuất bán mà muốn chuyển sang kho khác thì có được không? Làm thế nào cho nhanh?