GIỚI HẠN CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG NHÀ CUNG CẤP

Mục đích: Chức năng này cho phép cấu hình giới hạn công nợ khách hàng nhà cung cấp, giúp quản lý đưa ra được quyết định có tiếp tục giao dịch với khách hàng nhà cung cấp hay không.

Tại các phiếu PO, SO, phiếu nhập, phiếu xuất có ô công nợ hiển thị theo màu sắc( màu xanh: trong giới hạn công nợ, màu vàng: Sắp đến giới hạn công nợ, màu đỏ: đến hoặc quá hạn công nợ) nên rất dễ dàng xác định được trạng thái công nợ của khách hàng nhà cung cấp.

Cấu hình:

Tại module Cấu hình/ Khách hàng nhà cung cấp:  Khi khai báo khách hàng nhà cung cấp cần chọn tab Mua bán hàng và nhập Giới hạn nợ(VND), lưu ý: với khách hàng thì nhập giới hạn công nợ là số dương, VD: 100.000.000 vnd, còn đối với nhà cung cấp cần nhập dấu (-), VD: -100.000.000 vnd.

Theo như hình trên thì giới hạn công nợ của khách hàng này là 100.000.000 VND, nếu công nợ của khách hàng vẫn trong giới hạn nợ là < 100.000.000 VND thì vẫn cho phép xuất hàng cho khách hàng này giá trị hàng sao cho tổng công nợ và giá trị hàng  vẫn đảm bảo <=100.000.000 VND. Khi đó tại phiếu SO, phiếu xuất trường công nợ sẽ có màu xanh:

 

Trường hợp công nợ khách hàng đạt sắp đến hạn: Khoảng sắp đến hạn này sẽ do bên phần mềm cấu hình. VD:  Khoảng sắp đến giới hạn nợ là giới hạn công nợ là 20%.

Khi  nằm trong giới hạn công nợ này thì tại các phiếu SO và phiếu xuất ô Công nợ sẽ chuyển màu vàng. Trong ví dụ trên, Giới hạn nợ là 100.000.000 thì khi nằm trong ngưỡng 80.000.000 đến 100.000.000 ô công nợ sẽ chuyển màu vàng:

Trường hợp khách hàng đã đến giới hạn công nợ thì ô công nợ sẽ chuyển sang màu đỏ:

Lưu ý: Khi công nợ đến hoặc vượt giới hạn nợ thì ngoài cảnh báo qua thông báo màu sắc cho người dùng biết, còn có thể có cơ chế lock không cho phép giao dịch với khách hàng nhà cung cấp này nữa.