BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU, PHẢI TRẢ ĐA CHI NHÁNH

Mục đích:

Báo cáo công nợ phải thu, phải trả đa chi nhánh giúp người quản lý có thể hạch toán được  tổng công nợ của mỗi khách hàng/ nhà cung cấp trên một hay nhiều chi nhánh

 Hướng dẫn sử dụng:

-          Vào meunu Add-ins, chọn chức năng BC-TK/ Báo cáo công nợ phải thu phải trả đa chi nhánh

 

-          Có thể xem tổng công nợ của mỗi khách hàng/ nhà cung cấp trên một hoặc nhiều chi nhánh, hay trên toàn bộ hệ thống

 

 

Nếu muốn xem chi tiết công nợ theo từng khách hàng/ nhà cung cấp thì làm như sau: