Các tùy chọn trên phiếu chi, phiếu thu trong quỹ và ngân hàng 

Mô tả sự tác động tới Sổ quỹ & Sổ ngân hàng khi thực hiện thu chi: