HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH QUẢN LÝ VOUCHER TẶNG VÀ VOUCHER BÁN

1.  Mục đích: Quản lý chính xác số lượng voucher xuất tặng, voucher bán cho khách hàng, voucher đã được khách hàng sử dụng và lợi nhuận.

Đặc thù: Có cấu hình mã hàng luôn cho phép xuất kho âm( số lượng -1). Nhân viên không được phép sửa giá khi bán hàng, sử dụng chức năng quản lý giá

  1. 2. Cấu hình:

  2. Mặt hàng:  Khai báo mã hàng voucher thuộc loại mã chiết khấu( luôn cho phép xuất kho âm):

Kho hàng: Vào mudule cấu hình/ Kho hàng để tạo 3 kho với tên như sau: Kho voucher tặng, Kho voucher bán, Thu hồi voucher.

Thiết lập chương trình quản lý giá để giá bán mã hàng voucher tại kho voucher tặng là 0, tại kho voucher bán là giá bán cho khách hàng, tại kho Thu hồi voucher là mệnh giá của voucher.

3.      Quy trình thực hiện

 3.1  Đối với trường hợp voucher tặng trên kho voucher tặng

a.       Nhập kho số lượng voucher phát hành tặng khách

Thực hiện phiếu nhập kho mặt hàng voucher  vào Kho voucher  tặng với đơn giá bằng 0 và số lượng tương ứng:

b.       Tặng voucher cho khách hàng khi đến mua hàng:

Tại hóa đơn xuất cho khách hàng chọn mã hàng voucher, số lượng là số lượng thẻ voucher khách hàng được tặng, đơn giá lúc này chạy theo đúng chương trình quản lý giá là bằng 0.

3.2  Đối với voucher bán trên kho voucher bán

a.       Nhập kho số lượng voucher dùng để bán cho khách

Thực hiện phiếu nhập kho mặt hàng voucher  vào Kho voucher bán với đơn giá là 0 và số lượng phát hành tương ứng.

 

b.       Xuất bán cho khách hàng:

Thực hiện hóa đơn bán mặt hàng voucher với đơn giá là đơn giá bán cho khách hàng được cấu hình trong quản lý giá.

3.3  Voucher được dùng để đối trừ khi mua hàng

Tại hóa đơn xuất chọn mã hàng voucher với số lượng(-1) tại kho thu hồi để thực hiện đối trừ giá trị đơn hàng.

 

4.      Xem báo cáo

Tại báo cáo sổ kho, tồn kho sẽ theo dõi được số lượng thẻ voucher đã phát tặng khách hàng, số lượng voucher bán cho khách hàng, số lượng thẻ voucher mà khách hàng đã dùng tương ứng trên các kho.

Trên báo cáo mua hàng, bán hàng có thể thống kê được số lượng, giá trị xuất ra và nhập về của voucher.