HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH TỰ ĐỘNG ĐIỀN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG KHI CHỌN KHÁCH HÀNG TRÊN PHIẾU XUẤT

Mục đích: Chức năng này cho phép khai báo nhân viên quản lý khách hàng và khi thực hiện phiếu xuất sẽ tự động điền thông tin nhân viên sau khi chọn khách hàng.

Cấu hình: Tại chức năng Cấu hình/ Khách hàng nhà cung cấp, khi thêm mới khách hàng thì tại tab Nội bộ quản lý cần chọn nhân viên quản lý như giao diện sau:

Sau khi cấu hình thành công thì thực hiện các phiếu xuất bán sẽ tự động hiển thị nhân viên quản lý khi chọn khách hàng: