BÁO CÁO CHUYỂN KHO NỘI BỘ

Báo cáo chuyển kho nội bộ liệt kê chi tiết toàn bộ các phiếu chuyển kho: kho nhập, kho xuất, đơn giá, thành tiền,user xuất, user xác nhận, đã xác nhận hay chưa…