Sổ kho bao gồm số lượng và giá trị

Thống kê sổ kho theo số lượng và giá trị tồn của hàng hóa trong kho theo từng ca làm việc hoặc trong khoảng thời gian chi tiết theo từng kho từng chi nhánh.

-       Vào menu Add_ins -->BC_TK -->Sổ kho bao gồm số lượng và giá trị.