BÁO CÁO LỢI NHUẬN RÒNG

Báo cáo lợi nhuận ròng giúp báo cáo lợi nhuận chính xác cho doanh nghiệp trong khoảng thời gian. Các phiếu tác động đến: hóa đơn bán buôn, hóa đơn bán lẻ, hàng bán trả lại, phiếu thu, phiếu chi. Lợi nhuận này được tính bằng cách:

Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận gộp + tổng giá trị các phiếu thu – tổng giá trị các phiếu chi 

Để sử dụng chức năng này nhóm user cần được phân quyền: BC46: Lợi nhuận ròng

User đăng nhập vào phần mềm, chọn ADD-INS/BC_TK/ Lợi nhuận ròng