BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỒN KHO

Báo cáo phân tích được giá trị chính xác của hàng hóa tồn kho, số lượng tồn đến một ngày bất kỳ. User phải thuộc nhóm user có quyền báo cáo phân tích tồn kho

-       Vào menu Add_ins --> BC_TK :  Báo cáo phân tích tồn kho

-       Ta có thể nhấn vào đầu cột trong grid và kéo thả lên phía trên để xem các thông tin theo nhóm tương ứng.