Cây nhóm hàng ảo

1.1             Chức năng.

Để hỗ trợ cho việc trích lọc các thông tin theo các ngành hàng, mặt hàng thuận lợi và đáp  ứng mục đích thống kê của người dùng. Phần mềm hỗ trợ cho phép người sử dụng thiết lập ra cây nhóm hàng ảo từ cây nhóm hàng thật và liên kết những mặt hàng sang cây ảo. Có thể tạo nhiều cây nhóm hàng ảo khác nhau theo n cấp không giới hạn và quản lý thay đổi dễ dàng. Cây ảo được dùng tương tự như cây thật trong các thống kê, báo cáo liên quan đến ngành hàng, nhóm hàng.

1.2             Hướng dẫn sử dụng

-          Vào menu Add_Ins --> Cây nhóm hàng ảo

 

-          Màn hình Cây thư mục ảo nhóm hàng hiển thị như sau:

ü  Tạo cây nhóm hàng ảo.

-          Nhấn nút    trên màn hình Cây thư mục ảo nhóm hàng. Form Mẫu cây ảo hiển thị, để thêm một cây ảo mới ta nhấn vào nút Thêm.


-          Màn hình Thêm cây ảo hiển thị, nhập thông tin về cây ảo sau đó nhấn Ghi lại. Hệ thống hiển thị thông báo tạo thành công cây ảo và quay trở lại màn hình Mẫu cây ảo.


Chú ý:

o   Public Shared:Cho phép các user khác trong hệ thống nhìn thấy và sử dụng cây ảo này.

o   Mặc định: Đặt mặc định cây ảo này là cây ảo sẽ được xếp đầu tiên trong danh sách cây ảo khi chọn để thống kê, báo cáo.

-          Sửa cây nhóm hàng ảo: Tại giao diện Mẫu cây ảo ta chọn cây nhóm hàng muốn sửa sau đó nhấn Sửa và thực hiện như thêm mới.

 

-          Xóa cây nhóm hàng ảo: Tại giao diện Mẫu cây ảo ta chọn cây nhóm hàng muốn Xóa sau đó nhấn Xóa, hệ thống sẽ hiển thị thống báo xác nhận lại. Chọn Yes để xóa.

ü  Tạo các nhóm hàng và mặt hàng cho cây ảo.

-          Để chọn cây ảo ta nhấn nút   trên màn hình Cây thư mục ảo nhóm hàng. Danh sách các cây ảo sẽ hiển thị trên formMẫu cây ảo.

-          Tại màn hình Mẫu cây ảo ta kích đúp chuột vào tên cây ảo muốn chọn.

-          Hệ thống sẽ quay trở lại màn hình Cây thư mục ảo nhóm hàng với cây ảo là cây ảo vừa chọn. Để thêm một nhóm hàng mới ta nhấn vào nút Thêm trên thanh chức năng, giao diện nhập thông tin về nhóm hàng sẽ xuất hiện, ta nhập các thông tin về nhóm hàng sau đó nhấn Ghi lại.

-          Ta có thể tạo ra cây nhóm hàng ảo n cấp các bước tương tự như tạo nhóm hàng trên cây thật.

-          Sau khi tạo ra các nhóm hàng, ta sẽ thực hiện việc mapping (liên kết) các mặt hàng thật sang nhóm hàng trên cây ảo vừa tạo ra như sau:

o   Ta chọn các mặt hàng bên cây nhóm hàng thật.

o   Nhấn chuột và kéo mặt hàng thả vào nhóm hàng muốn liên kết tới bên cây nhóm hàng ảo và thả chuột. Hệ thống sẽ thông báo cập nhật thành công.

-          Để xóa một mặt hàng ở nhóm hàng của cây ảo, ta nhấn vào nút   tại mặt hàng muốn xóa trong bảng liên kết.

-          Các thao tác sửa và xóa các nhóm hàng trong cây ảo tương tự như đối với các nhóm hàng trên cây thật.

ü  Chọn thống kê/báo cáo theo cây nhóm hàng ảo.

-          Trong các báo cáo có hỗ trợ thống kê theo cây nhóm hàng ta có thể chọn các nhóm hàng trên cây ảo như sau:

-          Tại mục Nhóm hàng, ta chọn Chọn nhóm

-          Ta chọn tiếp Cây ảo

-          Danh sách các cây ảo do mình định nghĩa hoặc các user khác cho phép Public sẽ được hiển thị ra. Ta chọn cây ảo muốn dùng.

-          Sau khi chọn cây ảo thì các nhóm hàng tương ứng của cây ảo sẽ được hiển thị ra danh sách các nhóm hàng. Ta chọn các nhóm hàng muốn thống kê và thực hiện tìm kiếm như đối với cây nhóm hàng thật.