HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG CHUYỂN KHO IMEI

Mục đích: Chức năng này cho phép khi lập Phiếu chuyển kho có thể chuyển kèm theo cả IMEI. Khi đó, hệ thống sẽ quản lý chính xác IMEI đang nằm tại kho nào.

Phân quyền: User thuộc nhóm user có quyền BC32: Xuất-nhập kho nội bộ

Người dùng đăng nhập vào phần mềm, chọn chức năng chuyển kho, tạo mới một phiếu nhập-xuất kho nội bộ. Chọn chi nhánh nhập, kho xuất, kho nhập muốn chuyển hàng, chi nhánh xuất mặc định là chi nhánh người dùng đang đăng nhập

Người dùng có thể sửa lại kho nhập và kho xuất. Sau đó ghi lại

Chú ý: Đối với trường hợp chuyển kho có imei khác chi nhánh, cần có thêm thao tác xác nhận/phê duyệt đã nhận đủ hàng tại kho nhập thì quá trình chuyển kho mới hoàn tất.

Để phê duyệt thì user phải thuộc nhóm user có quyền CK3: #Được quyền xác nhận/ duyệt phiếu chuyển kho, người dùng cần đăng nhập vào chi nhánh nhập hàng, tại chức năng chuyển kho, tìm đến phiếu cần xác nhận.

Nếu user đăng nhập và mật khẩu là đúng thì phần mềm sẽ báo

Ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ import danh sách mặt hàng, imei chuyển kho bằng excel:

Báo cáo chuyển kho: Quản lý toàn bộ mặt hàng chuyển kho, trạng thái đã xác nhận nhận đủ hàng hay chưa,…theo khoảng thời gian, chi nhánh tìm kiếm.

Để xem được báo cáo này thì user phải thuộc nhóm user có quyền BC32: Báo cáo chuyển kho nội bộ.