CHỨC NĂNG CẤU HÌNH SỬA DỮ LIỆU “N” NGÀY TRONG QUÁ KHỨ

Mục đích: Chức năng này cho phép người dùng tự phân quyền cho nhóm user được phép sửa liệu n ngày trong quá khứ, có thể sửa số ngày này chỉ bằng 1 thao tác rất đơn giản.

 Phân quyền: User thuộc nhóm user có quyền:           HT10: Tùy chọn, HT30: #Được phép cài đặt số ngày cho phép sửa chứng từ, HT16: #Được phép sửa dữ liệu trong quá khứ

 

User đăng nhập vào phần mềm, chọn chức năng Cấu hình\Tùy chọn: