BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU THEO NHÂN VIÊN

Mục đích: Quản lý được toàn bộ công nợ của khách hàng theo nhân viên thực hiện phiếu hoặc nhân viên quản lý khách hàng, căn cứ vào báo cáo này người quản lý có kế hoạch giao cho nhân viên thực hiện thu nợ khách hàng.

Phân quyền: User thuộc nhóm user có quyền BC44: Báo cáo công nợ phải thu theo nhân viên.

Cách tính: Công nợ phải thu theo nhân viên có thể được tính theo 2 cách sau:

Ø  Công nợ ghi nhận theo nhân viên thực hiện phiếu

Ø  Công nợ ghi nhận theo nhân viên quản lý khách hàng: là nhân viên được chọn trong Cấu hình/ Khách hàng nhà cung cấp/ Nội bộ quản lý:

Báo cáo công nợ phải thu theo nhân viên: Quản lý toàn bộ tồn đầu công nợ, giá trị xuất-thu trong kỳ, đối trừ/ nhập lại, giá trị tồn cuối theo khoảng thời gian, phương thức tìm kiếm: