PHIẾU CHUYỂN TIỀN

Chức năng:

-         Là module quản lý toàn bộ các phiếu chuyển tiền qua lại trong cùng một chi nhánh hoặc giữa các chi nhánh khác nhau trong hệ thống.

Quy định nghiệp vụ:

-         Phiếu chuyển tiền dùng để chuyển tiền giữa quỹ và ngân hàng của các chi nhánh theo một số các quy định sau:

 

Cùng chi nhánh

Khác chi nhánh

Quỹ -> Quỹ

Cho phép

Cho phép

Quỹ -> Ngân hàng

Cho phép

Cho phép

Ngân hàng -> Quỹ

Cho phép

Cho phép

Ngân hàng -> Ngân Hàng

Cho phép

Cho phép

 

-         Quá trình chuyển tiền yêu cầu phải qua quá trình xác nhận đã chuyển: Khi một phiếu chuyển tiền được lập ra thì yêu cầu phải có người có quyền xác nhận phiếu chuyển tiền xác nhận là đã nhận đủ tiền  trên phiếu.

-         Trên phiếu chuyển tiền cho phép bạn chọn chỉ định một user cụ thể nhận tiền và chỉ user đó đăng nhập mới có quyền xác nhận phiếu chuyển tiền này.

Hướng dẫn sử dụng:

-         Vào menu Quỹ và Ngân hàng chọn chức năng Phiếu chuyển tiền.

-         Giao diện chính của chức năng Phiếu chuyển tiền như sau:

-         Tại giao diện của Phiếu chuyển tiền sẽ hiển thị toàn bộ danh sách các phiếu chuyển tiền gửi đến chi nhánh đang chờ được xác nhận.

-         Ta có thể chọn lại các tiêu chí lọc hoặc nhập thong tin tìm kiếm trên thanh công cụ lọc để xem các phiếu chuyển tiền tương ứng.

 

Lập phiếu chuyển tiền:

-         Tại giao diện của Phiếu chuyển tiền nhấn nút Thêm trên thanh công cụ.

-         Giao diện thêm mới phiếu chuyển tiền hiển thị như sau:

 

Diễn giải:

(1)     Nhập các thông tin về nơi chuyển:

o   Chi nhánh chuyển: Chi nhánh hiện tại đang làm việc.

o   Ngân hàng rút: Chọn trong trường hợp nếu chuyển tiền từ ngân hàng (Bỏ trống nếu chuyển tiền từ quỹ tiền mặt).

(2)    Nhập các thông tin về nơi nhận:

o   Chi nhánh nhận: Chi nhánh nhận tiền.(Chuyển trong cùng chi nhánh thì chọn trùng với chi nhánh chuyển).

o   Ngân hàng nộp: Chọn ngân hàng muốn nhận tiền từ chi nhánh chuyển.(Nếu nhận tiền về quỹ thì bỏ trống).

o   User nhận: Chọn trong trường hợp muốn xác định chỉ user cụ thể được chọn mới được phép xác nhận chuyển tiền.

(3)    Nhập các thông tin về phiếu chuyển tiền:

o   Điều chỉnh tỷ giá USD: Dùng để tahy đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ nếu sử dụng USD

o   Số phiếu: Số phiếu sẽ tự động tang theo quy chuẩn (Có thể thay đổi lại số phiếu)

o   Ngày chuyển: mặc định là ngày hiện tại (Có thể thay đổi)

o   Ca làm việc: Ca mặc định theo thời gian được cấu hình trong cấu hình  ca làm việc.

o   Loại tiền: Chọn loại tiền muốn chuyển.

o   Số tiền: Nhập số tiền USD nếu chọn loại tiền là USD.

o   Số tiền (VNĐ): Nhập số tiền VNĐ nếu chọn loại tiền là USD.

o   Lý do: Chọn lý do chuyển tiền ( Nhấn nút Mới để them mới lý do).

o   Diễn giải: Nhập diễn giải thêm cho phiếu chuyển tiền.

-         Saukhi nhập các thông tin nhấn nút Ghi lại.

   Xác nhận phiếu chuyển tiền:

-         Tại giao diện của Phiếu chuyển tiền sẽ hiển thị toàn bộ danh sách các phiếu chuyển tiền gửi đến chi nhánh đang chờ được xác nhận.

-         Bước 1: Tại giao diện Phiếu chuyển tiền chọn phiếu muốn chuyển tiền muốn xác nhận (dung thanh chức năng lọc để tìm kiếm nhanh hơn).

-         Bước 2: Kích đúp vào phiếu muốn duyệt.

-         Bước 3: Kích vào nút xác nhận đã nhận đủ tiền

 

o   Hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác nhận lại mật khẩu của user bạn đang đặng nhập. Bạn nhập mật khẩu và nhấn Đồng ý.

 

  

o   Hệ thống thông báo thành công nhấn OK để kết thúc.

 

 

  

Sửa phiếu chuyển tiền.

-         Chỉuser có quyền trên chi nhánh lập phiếu chuyển tiền mới có quyền sửa phiếu và chỉ những phiếu chưa được xác nhận mới được phép sửa.

-         Để sửa phiếu :

o   Tại danh sách Phiếu chuyển tiềnta chọn phiếu chuyển tiền muốn sửa.

o   Ta kích đúp tại phiếu muốn sửa hoặc nhấn vào nút sửa trên thanh chức năng.

o   Giao diện sửa phiếu chuyển tiền hiển thị, ta có thể sửa lại toàn bộ các thông tin trên phiếu sau đó nhấn Ghi lại.

     Xóa phiếu chuyển tiền.

-         Chỉ user có quyền trên chi nhánh lập phiếu chuyển tiền mới có quyền xóa phiếu.

-         Có thể xóa phiếu chưa xác nhận và cả phiếu đã được xác nhận.

-         Sau khi xóa phiếu thì số tiền trong quỹ và ngân hàng sẽ được chuyển hoàn tương ứng.

-         Thao tác xóa phiếu:

o   Tại danh sách Phiếu chuyển tiềnta chọn phiếu chuyển tiền muốn xóa.

o   Ta kích vào xóa trên thanh chức năng.

o   Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận trước khi xóa. Nhấn Yes để đồng ý xóa và nhấn No nếu hủy việc xóa.