BẢN MÔ TẢ BÁO CÁO THEO DÕI CÔNG NỢ

Báo cáo theo dõi công nợ dùng để quản lý, theo dõi công nợ Khách hàng và Nhà cung cấp một cách chi tiết nhất thông qua liệt kê tất cả các giao dịch liên quan đến công nợ. Qua báo cáo này người quản lý có thể biết được chi tiết tổng giá trị Tồn đầu, xuất, xuất trả, chi, nhập, nhập trả, chi, tồn cuối trên tất cả các đối tượng hoặc trên từng đối tượng cụ thể.

Vào menu Bán hàng/ BC_TK/ Theo dõi công nợ:

 

Báo cáo này có thể tìm kiếm theo thời gian, theo đối tượng trên từng chi nhánh hoặc toàn hệ thống.

Lưu ý: Tiêu chí tìm kiếm: Xem theo đối tượng báo cáo là:

Khách hàng: Thống kê toàn bộ các giao dịch liên quan đến đối tượng đóng vai trò là khách hàng, tổng giá trị trên: Hóa đơn bán, Hàng bán trả lại, Thu tiền khách hàng.

Nhà cung cấp: Thống kê toàn bộ các giao dịch liên quan đến đối tượng đóng vai trò là Nhà cung cấp, tổng giá trị trên: Phiếu nhập kho, Hàng mua trả lại, Trả tiền nhà cung cấp.

Khách hàng và Nhà cung cấp: Cộng trừ cả hai quá trình liên quan đến mua và bán (đối trừ gộp trên tất tất cả các giao dịch và đưa ra kết quả cuối cùng là phải thu=công nợ hàng bán, và phải trả=công nợ hàng nhập).

Ngoài ra tại mỗi đối tượng khách hàng, nhà cung cấp đều có thể xem được báo cáo Đối chiếu cộng nợ và Lịch sử mua bán bằng cách kích đúp chuột hoặc kích vào ô vuông bên cạnh của đối tượng khách hàng cần xem và chọn: