CHỨC NĂNG CHUYỂN KHO NHANH

Chuyển kho nhanh là một chức năng rất hiệu quả cho các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển kho thường xuyên và yêu cầu chuyển phức tạp, một lần chuyển từ một kho đến nhiều kho khác, chuyển kho giữa các chi nhánh. Chức năng này cho phép bạn nhìn thấy số liệu tồn trong kho xuất và kho nhập. Từ đó, cho biết nên chuyển từ kho nào tới kho nào, biết được có chuyển được hay không (do số lượng tồn hiện tại), và nên chuyển với số lượng bao nhiêu.

Để sử dụng chức năng này nhóm user cần được phân quyền

BH5: xuất-nhập kho nội bộ

Tại chức năng chuyển kho/ nhập xuất kho nội bộ, người dùng thêm mới phiếu chuyển kho

Khi đó form kho nhập và kho xuất sẽ hiển thị. Tại tab kho xuất người dùng thực hiện thao tác như sau:

Tại tab kho nhập:

Lưu ý: Chuyển kho  khác chi nhánh cần thêm thao tác  xác nhận/ phê duyệt ở chi nhánh nhập thì quá trình chuyển kho mới hoàn tất.