Cho tôi hỏi chức năng "Cây nhóm hàng ảo" trong phần mềm dùng để quản lý gì vậy? Tạo các cây nhóm hàng ảo này như thế nào và xem báo cáo của nhóm hàng ảo này ở đâu vậy?