Chào Htsoft!

Bên mình kinh doanh thời trang may mặc xuất khẩu, và đang dùng phần mềm quản lý bán hàng HtsoftBizMan. Hôm nay mình có đăng nhập vào phần mềm nhưng thấy các chức năng nhập, xuất, báo cáo đều bị ẩn hết, không thể thêm, sửa, xóa hay thao tác được. Htsoft xem lại giúp mình lỗi gì với???