Sáng bật máy tính lên, đăng nhập vào phần mềm rồi mở bất cứ chức năng nào cũng bị báo lỗi thế này:

"The 'Value@ property cannot be set to a value that is outside the range determined by the 'MinValue' and 'MaxValue' properties."

Các pro phán và xử lý giúp mình với. Thank