Bên mình đang sử dụng cả 2 báo cáo về lợi nhuận là Báo cáo lợi nhuận và Báo cáo lợi nhuận ròng nhưng mình chưa thực sự hiểu về 2 cái báo cáo này, không biết là các phiểu nào sẽ tác động đến Báo cáo này. Tôi muốn HTsoft hướng dẫn kỹ hơn cho Tôi! Tôi đang dùng phần mềm bán hàng BizMan nhé.