Tính năng giúp kiểm tra chéo các dữ liệu trong hệ thống tìm ra những thông tin thiếu hoặc không đúng chuẩn.

1.      Nhập, bán thiếu serial/imei.

ü  Kiểm tra dữ liệu trong hệ thống phát hiện sai xót trong quá trình nhập và bán các mặt hàng có sử dụng serial/imei.

-       Vào menu Add-Ins --> Cross_Check

-       Giao diện kiểm tra chéo xuất hiện. Ta chọn Bán thiếu Serial/Imei.  Ta chọn tiêu chí và nhấn Tìm kiếm để kiểm tra.

2.      Các phiếu chi của phiếu nhập.

Tìm và theo dõi được quá trình trả tiền cho nhà cung cấp trên từng phiếu nhập.

-       Vào menu Add-Ins --> Cross_Check --> Chọn Tab Mua Hàng --> Tìm phiếu chi theo số phiếu nhập.

-       Nhập số phiếu nhập kho sau đó chọn Tìm kiếm để tìm tất cả các phiếu chi liên quan.

3.      Các phiếu thu tiền của phiếu xuất.

Tìm và theo dõi được quá trình thu tiền của khách hàng trên từng hóa đơn bán hàng.

-       Vào menu Add-Ins --> Cross_Check -->Chọn Tab Bán Hàng --> Tìm phiếu chi theo số phiếu nhập.

-       Nhập số phiếu xuất bán sau đó chọn Tìm kiếm để tìm tất cả các phiếu thu liên quan.