1.      Chức năng:

-          Module quản lý giá cho phép quản lý giá bán(price), giá vốn(cost) theo từng chi nhánh/ từng kho(khác với module Tính giá bán chỉ quản lý được giá bán theo cả công ty) với tổng cộng 5 loại giá bán (Giá bán buôn, giá bán lẻ, giá CN, giá cost1/ giá A, gía cost2/ giá B).

-          Module quản lý giá cho phép bạn thiết lập ra một kế hoạch giá và đặt lịch cho kế hoạch giá đó tự động áp dụng khi đền ngày đã đặt.

-          Khi tính giá bán, module cho phép nhà quản lý chọn 1 hoặc nhiều loại giá sẽ được tính toán và ấn định trong 1 lần xây dựng giá bán(vd: chỉ chọn giá bán buôn và giá bán lẻ).

-          Sau khi lập xong bảng giá cho các mặt hàng, nhà quản lý có thể Áp giá đó chi tiết đến từng kho,cho 1, hoặc nhiều, hoặc tất cả các chi nhánh/ các kho.

-          Module này cho phép nhà quản lý chọn 1 chi nhành nào đó để nạp bảng giá mẫu(price template) là bảng giá hiện hành của chi nhánh đó. Từ đó, nhà quản lý có thể cài đặt giá bán rất nhanh chóng cho 1 chi nhánh mới thành lập mà chưa có bảng giá bán bằng cách sao chép từ bảng giá mẫu của 1 chi nhánh đã tồn tại, hoặc dùng bảng giá mẫu để làm căn cứ làm bảng giá mới.

-          Module này cũng cho phép quản lý giá của từng nhóm hàng bằng cách chọn vào nhóm trên cây thư mục nhóm hàng để xây dựng giá bán.

-          Khi bán hàng, hệ thống tự động nhảy giá theo từng Kho, nhảy giá bán buôn trên form Hóa đơn bán buôn, giá bán lẻ trên form Hóa đơn bán lẻ căn cứ trên giá bán buôn và giá bán lẻ được xác lập từ module Quản lý giá này. Có thể khóa không cho nhân viên thay đổi giá trên các phiếu Hóa đơn bán buôn/ lẻ bằng cách không cấp quyền cho nhóm user thu ngân/ bán hàng thực hiện hành động này.

Điều kiện sử dụng:

-          Được phân quyền để sử dụng module Quản lý giá (admin phân quyền) với mã phân quyền là Quản lý giá.

-          Để được phép ghi kết quả Áp giá cho chi nhánh(s) vào hệ thống thì user phải có quyền Thêm trong quyền Quản lý giá, trái lại chỉ được Xem.

2.      Tạo một bảng giá kế hoạch.

Bước1:

-          Khởi động module

image29.jpg

Bước 2:

-          Cửa sổ  Khởi tạo điều kiện cập nhật giá xuất hiện. Ta chọn các loại giá muốn áp áp dụng và lấy một bảng giá mẫu (nên lấy bảng giá của chi nhánh mà ta định sẽ áp dụng kế hoạch giá này).

-           Các loại giá chọn ở đây, sẽ không thay đổi được ở các bước kế tiếp, nhưng Bảng giá mẫu theo chi nhánh thì ở bước kế tiếp có thể chọn lại được. Nhấn Đồng ý để tiếp tục.

-          Màn hình Quản lý giá xuất hiện.

Các vùng trên form Quản lý giá:

(1)   Danh sách cây thư mục các nhóm hàng, ngành hàng trên hệ thống.

(2)   Danh sách các mặt hàng tương ứng với nhóm hàng đã chọn bên vùng (1).

(3)   Danh sách các mặt hàng được chọn để áp giá trong kế hoạch quản lý giá.

(4)   Các phương thức tính giá và chức năng tính giá các mặt hàng đã chọn trong vùng (3).

(5)   Tính năng nhập bảng giá mới để áp giá trong kế hoạch từ excel.

(6)   Các chức năng chính của mudule Quản lý giá.

Bước 3: Chọn các mặt hàng và tính giá lại để áp dụng trong kế hoạch giá

-          Cách 1:Chọn và tính giá trên phần mềm

§  B1:Chọn các mặt hàng muốn tính lại giá ghi trong kế hoạch: Chọn các ngành hàng tương ứng bên cây nhóm hàng tại vùng (1), sau đó kích đúp vào chi tiết hàng muốn chọn trên grid tại vùng (2) hoặc nhấn nút . Để chọn tất cả các mã hàng trong nhóm hàng nhấn nút .

§  B2:Chọn các tiêu chí để tính lại giá cho các mặt hàng đã chọn. Nhấn tính giá để thiết lập giá mới cho các mặt hàng đã chọn tại vùng (2).

-          Cách 2: Nhập bảng giá mới từ File excel

§  B1:Chọn tính năng “Tạo mẫu nhập liệu” trên vùng các tính năng của form Quản lý giá. Sau đó ta đặt tên cho file excel và chọn nơi lưu lại. Hệ thống sẽ tạo ra một định dạng file excel theo định dạng của phần mềm và cho phép nhập liệu.

   Ta có thể chọn các mặt hàng muốn tính giá như ở bước 1 của cách 1, sau đó nhấn tính năng “Tạo mẫu nhập liệu”. Hệ thống sẽ tạo ra một file theo định dạng của phần mềm và có sẵn các mã hàng đã chọn.

§  Mở file excel mẫu, nhập mã hàng và các giá mới của mặt hàng tương ứng muốn thiết lập giá.

§  Chọn nút  tại vùng (5), chọn file nhập liệu mẫu tạo ra ở trên đã được nhập giá mới. Sau đó nhấn nút . Hệ thống sẽ tự động load dữ liệu từ file excel vào  vùng (3) Danh sách các mặt hàng đã chọn với giá mới được cấu hình từ file excel.

Bước 4: Sau khi đã có bảng giá ta nhấn “Áp giá cho chi nhánh(s)” để lưu lại kết quả.

Nhấn nút “Áp giá cho chi nhánh(s)”, cửa sổ sau xuất hiện

-          Ta chọn các kho, các chi nhánh muốn áp dụng kế hoạch giá này và chọn tiêu chí để áp dụng cho các mặt hàng, sau đó nhấn Ghi vào kế hoạch.

-          Hệ thống sẽ hiển thị ra Danh mục kế hoạch quản lý giá.

Bước 5:Nhấn nút Thêm để tạo mới một kế hoạch giá. Màn hình Thêm kế hoạch hiển thị, ta nhập mã và tên của kế hoạch giá.

-          Chú ý:

(1): Chọn khoảng thời gian muốn áp dụng bảng giá này.

(2): Tích vào nút Tự động kích hoạt để  tự động kích hoạt bảng giá này khi đến ngày và tự động kết thúc theo ngày đã đặt trước.

Bước 6:Nhấn Ghi để lưu lại. Sau khi nhấn Ghi hệ thống sẽ quay trở lại màn hình Danh mục kế hoạch quản lý giá. Ta kích đúp vào kế hoạch giá vừa tạo ra, hệ thống sẽ hiển thị thông báo sau:

Bước7:Chọn Yes để đồng ý. Hệ thống sẽ thông báo ghi vào kế hoạch thành công và quay lại form Quản lý giá -->Đã hoàn tất quá trình tạo ra một kế hoạch giá.

3.      Kích hoạt một kế hoạch quản lý giá.

Các bước thực hiện:

-           Vào menu Bán Hàng --> Quản lý giá

-           Chọn chức năng  “Kích hoạt bảng giá từ kế hoạch”

-           Chọn bảng giá muốn kích hoạt từ Danh mục kế hoạch quản lý giá sau đó kích đúp chuột vào kế hoạch giá trên grid.

-          Sau đó xác nhận lại thông báo Yesđể kích hoạt bảng giá. Sau khi chấp nhận thì bảng giá trong kế hoạch sẽ được áp dụng ngay.

4.      Sửa một kế hoạch giá.

-          Chỉ  có thể sửa được tên, thời gian và chế độ kích hoạt bảng giá, ta không thể sửađược giá của các mặt hàng trong kế hoạch.

Các bước thực hiện như sau:

-          Tại form Quản lý giá ta chọn chức năng

-           Hệ thống sẽ hiển thị ra Danh mục kế hoạch quản lý giá. Ta chọn kế hoạch giá muốn sửa sau đó nhấn nút Sửa trên thanh chức  năng. Ta có thể xem chi tiết của kế hoạch giá bằng cách kích chuột phải tại kế hoạch giá muốn xem sau đó chọn Xem chi tiết.

-          Ta có thể sửa tên và thời gian và cách áp dụng kế hoạch quản lý giá này. Sau đó nhấn Ghi để lưu lại.

5.      Xóa một kế hoạch giá.

-          Tại form Quản lý giá ta chọn chức năng

-           Hệ thống sẽ hiển thị ra Danh mục kế hoạch quản lý giá. Ta chọn kế hoạch giá muốn xóa sau đó nhấn nút Xóa trên thanh chức  năng. Ta có thể xem chi tiết của kế hoạch giá bằng cách kích cuột phải tại kế hoạch giá muốn xem sau đó chọn Xem chi tiết.

-          Hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận lại. Nhấn Yes để đồng ý xóa.