1.      Chức năng

-          Tính hoa hồng của nhân viên trên từng sản phẩm bán ra. Thúc đẩy nhân viên bán hàng những mặt hàng có hoa hồng cao. Giúp cho doanh nghiệp có chính sách đẩy hàng khi cần thiết.

-          Thiết lập hoa hồng cho từng sản phẩm trên từng mặt hàng bán buôn hoặc bán lẻ.

-          Có thể tính lại hoa hồng cho cả tháng căn cứ vào những mặt hàng đã bán của từng nhân viên.

2.      Các bước cấu hình và tính toán:

-          Vào menu Cấu hình -->Mặt hàng : thiết lập hoa hồng cho nhân viên theo hóa đơn bán buôn và bán lẻ trên từng mặt hàng được bán ra.

-          Ta có thể thiết lập hoa hồng của từng mặt hàng nhiều lần khác nhau. Sau khi thiết lập hoa hồng thì số tiền hoa hồng sẽ được áp dụng ngay cho các hóa đơn ngay sau khi Ghi lại. Các lần bán trước đó vẫn tính hoa hồng cũ và không bị ảnh hưởng.

-          Sau khi cấu hình thì giá hoa hồng sẽ được hiển thị trên phiếu bán buôn và bán lẻ tương ứng.

-          Để xem báo cáo hoa hồng nhân viên ta vào menu Add_Ins --> Báo cáo hoa hồng nhân viên.

-          Ta có thể chọn từng nhân viên để thống kê tổng tiền hoa hồng của cả tháng, chi tiết các phiếu bán hàng và số lượng. Tổng số tiền hoa hồng = số lượng * hoa hồng.

-          Ta có thể thiết lập lại toàn bộ hoa hồng của tất cả các phiếu đã bán trong tháng theo cấu hình hoa hồng hiện tại của mặt hàng bằng cách nhấn vào nút Reset/ Tính lại hoa hồng nhân viên trên giao diện của Báo cáo hoa hồng theo nhân viên.