Máy trạm không đăng nhập được vào phần mềm quản lý bán hàng BizMan thì phải làm sao? Các máy trạm khác vẫn vào bình thường? huhu