Trong quá trình sử dụng phần mềm, dữ liệu ngày càng tăng. Vậy, với dữ liệu lớn có ảnh hưởng tới tốc độ xử lý dữ liệu của phần mềm không??