CHỨC NĂNG HỦY NHANH PHÂN QUYỀN HÀNG LOẠT USER

                   I.            MỤC ĐÍCH

Chức năng này dùng cho người quản trị để hủy nhanh phân quyền hàng loạt user khi các user này nghỉ việc

               II.            HƯỚNG DẪN

User có quyền phân quyền truy cập Hệ thống-> Quản lý user, tại tab Người sử dụng chọn user muốn hủy phân quyền như sau:

Sau khi chọn Hủy nhanh quyền truy nhập của 1 danh sách users, hệ thống hiển thị lên bảng danh sách user.

Tại đây, user quản trị có thể tích chọn các user trên danh sách, hoặc có thể copy các giá trị ở excel, click vào Paste from excel như sau và hệ thống sẽ tự check các giá trị trong cột excel đó để chọn nhanh hàng loạt users.

Ví dụ kết quả được tích chọn sau khi Paste from excel

Tiếp theo user nhấn Chọn, hệ thống sẽ hỏi lại một lần nữa

Nhấn Yes, hệ thống cập nhật thành công sẽ thông báo

Khi đó các users vừa chọn sẽ được hủy phân quyền làm việc trên kho, bỏ phân quyền khỏi các nhóm user và mật khẩu sẽ được reset random ra mật khẩu mới.