GIỚI HẠN MẶT HÀNG ÁP DỤNG VOUCHER

I.                   Mục đích: Chỉ cho phép thu hồi voucher khi phiếu bán có mặt hàng nằm trong danh sách được áp dụng voucher, tránh trường hợp sai sót hoặc không trung thực khi thanh toán có sử dụng voucher.

II.                Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Khai báo mã hàng voucher

Truy cập Cấu hình – mặt hàng. Chọn Thêm/ sửa mặt hàng.

Chọn mã hàng thuộc loại Mã chiết khấu.

Tích có serial/imei nếu quan tâm sử dụng mỗi voucher có một code riêng.

Bước 2:  Truy cập Bán hàng-> Quản lý khuyến mãi, Thêm 1 CTKM, chọn mặt hàng voucher được set chương trình giới hạn mặt hàng áp dụng voucher

Bước 3: Sau khi nhấn Ghi để thêm CTKM, click đúp chương trình này và vào tab Mặt hàng áp dụng voucher để khai báo mặt hàng áp dụng voucher.

 

Tại đây sẽ có 3 option:

  1. Voucher áp dụng cho tất cả các mặt hàng : tức là tất cả các mặt hàng đều được áp dụng voucher này
  2. Voucher chỉ áp dụng cho một số mặt hàng được lựa chọn dưới đây(include): Chỉ danh sách mặt hàng được khai báo trong danh sách áp dụng voucher mới được dùng voucher này
  3. Voucher không áp dụng cho các mặt hàng được chọn dưới đây(exclude): các mặt hàng trong danh sách này sẽ không được áp dụng voucher

Bước 4: Thêm danh sách các mặt hàng được/ không được áp dụng voucher

Có thể chọn danh sách mặt hàng từ nút chọn hoặc import từ excel như sau

Sau khi chọn/import mặt hàng thì danh sách mặt hàng hiển thị như sau: Nhấn Ghi để lưu

Bước 5: Kết quả thực hiện trên phiếu bán

Khi thực hiện phiếu bán, nếu mã hàng bán nằm trong danh sách mặt hàng được áp dụng voucher, hệ thống cho phép Ghi phiếu OK

Nếu mã hàng bán không nằm trong danh sách mặt hàng được áp dụng voucher thì lúc Ghi phiếu hệ thống sẽ thông báo như sau và không cho Ghi phiếu