CHỌN NHANH KHO CÒN HÀNG TỒN ĐỂ LÊN ĐƠN SO/ PO

1.      Mục đích

Check và chọn nhanh kho còn tồn mà không mất công vừa tìm kho có số lượng tồn trên form popup lại vừa phải tìm lại mã kho trong combo kho trên grid SO/PO để chọn kho

2.      Hướng dẫn sử dụng

Trên SO/PO, khi show popup SL tồn như sau, nếu user double-click vào 1 dòng thì trên grid SO/PO sẽ nhận luôn Kho mà user vừa click và đồng thời đóng form popup với điều kiện: Kho user click vào thuộc chi nhánh user đang đăng nhập và user có quyền nhập liệu trên kho đó.

 Trái lại thì form popup sẽ không đóng lại và cũng không nhận kho user click vào