HƯỚNG DẪN KHAI BÁO TÍCH HỢP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ EASY INVOICE

1.                  Phân quyền

Nhóm user được in hóa đơn điện tử cần được phân quyền: Quan ly in VAT

Nhóm user được hủy hóa đơn cần được phân quyền Xóa quyền Quan ly in VAT

Nhóm user được cấu hình thông tin VAT cần được phân quyền: Cau hinh thong tin in VAT

Nhóm user được cấu hình tài khoản in  EVAT cần được phân quyền: Cau hinh tai khoan in EVAT, Cau hinh tai khoan in EVAT EASYINVOICE

Nhóm user được khai báo mẫu hóa đơn cần được phân quyền: Quan ly mau hoa don VAT

2.                  Khai báo tài khoản

Truy cập menu Add-ins-> Quản lý VAT-> Cấu hình tài khoản In EVAT Easy Invoice

Form nhập thông tin hiển thị như sau:

Bước 1: Click Tải dữ liệu

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản kết nối, mật khẩu kết nối, link API mà bên hóa đơn điện tử cung cấp

Tích Kích hoạt để có sử dụng trên chi nhánh đang khai báo

Ký tại Client: Áp dụng với đơn vị ký chữ ký số bằng USB token

Bước 3: Ghi để lưu

3.                  Khai báo mẫu hóa đơn

Truy cập menu Add-ins-> Quản lý VAT-> Danh sách mẫu hóa đơn

 

Chọn Thêm để khai báo thêm thông tin mẫu hóa đơn hoặc chọn Sửa/ xóa để sửa/ xóa mẫu hóa đơn.

Mã mẫu hóa đơn khai báo cần khai báo tương ứng với các mẫu đã khai báo trên hệ thống của đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử.

Active: Nếu được check là mẫu này đang được sử dụng

4.      Khai báo thông tin khác

Truy cập menu Add-ins-> Quản lý VAT-> Cấu hình thông tin in VAT

Chọn đơn vị kết nối mặc định, tên hàng in VAT

Nếu ngay sau khi lập hóa đơn không ký ngay mà có 1 user khác kiểm soát lại rồi ký thì tích chọn Lập EVAT là hóa đơn chưa phát hành