MODULE DUYỆT PHIẾU CHI

1.      Mục đích

Đánh dấu các phiếu chi trong Quỹ và ngân hàng đã được duyệt, ghi nhận user duyệt

2.      Phân quyền

User được quyền duyệt cần có quyền: Duoc quyen duyet Phieu chi

3.      Hướng dẫn sử dụng

Truy cập menu: Quỹ và ngân hàng-> Phiếu chi

Click đúp để mở phiếu chi cần duyệt, nhấn Approve

Sau khi duyệt xong, trên danh sách Phiếu chi sẽ hiển thị thông tin user duyệt, ngày duyệt

Lưu ý: Thao tác duyệt không tác động đến Quỹ và ngân hàng