BÁO CÔNG NỢ THEO TUỔI NỢ

1.      Mục đích
Báo cáo tổng hợp công nợ tất cả khách hàng, sắp xếp nợ theo các mốc thời gian nợ, từ đó có thể từ đó lên kế hoạch đòi nợ với những khách hàng có nợ đã đến hoặc quá hạn so với quy định của công ty; tính toán dự phòng những khoản thu khó đòi.

2.      Phân quyền
Để xem được báo cáo, nhóm user cần được phân quyền Báo cáo công nợ theo tuổi nợ

3.      Hướng dẫn sử dụng
Bước 1: Truy cập menu Addins -> Báo cáo add-ins -> Báo cáo công nợ theo tuổi nợ

Bước 2: Sau khi chọn tiêu chí tìm kiếm, nhấn Tìm kiếm,

báo cáo sẽ thể hiện các thông tin liên quan đến công nợ khách hàng: Số dư công nợ đầu kỳ, các phát sinh nợ, có trong kỳ, tuổi nợ tương ứng với các khoảng thời gian N(có thể quy định theo ngày hoặc tháng) của các phiếu xuất, nhập còn nợ, số dư công nợ cuối kỳ.